High scores

RankPlayerScoreDate
RankPlayerScoreDate
1Aziz297.5002017-11-23
2jean Claude290.5772017-11-18
RankPlayerScoreDate
1ozzzzzzyyyyzzyzyzyzozzyy933.6592017-11-11
2ozzzzyyyyyyyyozzzozoozzo933.6092017-11-06
3ozzzyyyyyoozzzyyy932.1492017-11-12
4ozzzzyyyyoooozzzzzyyy930.9522017-10-30
5ozzzzzzzyyyyyozozozo929.3482017-11-03
6ozzzzzzyyyyyzyyzyzyzy927.3082017-11-05
7ozzzyyyozzyyyyozz927.1022017-11-02
8ozzzzzzzzyyyyozzzz926.6882017-10-29
9ozzzyyyyozzzz925.6632017-10-27
10ozzyyyyzzzooozy925.5922017-10-28
11ozzzyyyyyozyyyy924.9002017-11-04
12ozzzzyyyyozozoyyy924.4902017-11-12
13OZZZYYYYozzzyyyy924.1842017-11-14
14ozzzyyyyozzzy921.2592017-10-26
15ozzzzyyyyyozyzzzz921.0392017-11-03
16ozzzzyyyyzooozzozoz916.7802017-11-03
17ozzzyyyyozzyyyyyyy915.4232017-10-29
18ozzzyyyyyozzyy914.5822017-10-28
19ozzzyyyozzzyyyy907.6182017-10-29
20ozzyyyyyozzy906.6022017-10-28
21guta849.2472017-11-05
22sendy847.3072017-11-01
23h819.6502017-10-28
24Angel63784.0542017-10-31
25wert782.3602017-11-14
26m763.9192017-11-12
27Debbie298.5132017-11-10
28Aziz297.5002017-11-23
29jean Claude290.5772017-11-18
RankPlayerScoreDate
1ozzyyozzyy943.3672017-10-22
2Oozzyy938.2292017-10-18
3ozzzzyyyyy937.0612017-10-07
4ozzzzyyyozzyy936.7472017-10-12
5ozzzzyyyyyozzz936.2792017-10-25
6ozzzyyy934.1772017-10-15
7ozzzyyyyozy933.9732017-10-24
8ozzzzzzyyyyzzyzyzyzozzyy933.6592017-11-11
9ozzzzyyyyyyyyozzzozoozzo933.6092017-11-06
10ozzzzzyyyyy933.2592017-10-14
11ozzzyyyyyoozzzyyy932.1492017-11-12
12ozzyyozzyy932.0942017-10-10
13ozzyy931.9332017-10-18
14ozzzzyyyyoooozzzzzyyy930.9522017-10-30
15ozzyyozyy929.7202017-10-10
16ozzzzzzzyyyyyozozozo929.3482017-11-03
17ozzzzzzyyyyyzyyzyzyzy927.3082017-11-05
18ozzzyyyozzyyyyozz927.1022017-11-02
19ozzzzzzzzyyyyozzzz926.6882017-10-29
20ozzzyyy926.5382017-10-05
21ozzyy926.3522017-10-16
22ozzzyyyyozzzz925.6632017-10-27
23ozzyyyyzzzooozy925.5922017-10-28
24ozzzyyyyyozyyyy924.9002017-11-04
25ozzzzyyyyozozoyyy924.4902017-11-12
26OZZZYYYYozzzyyyy924.1842017-11-14
27ozzzzyyyyozzyyy923.7692017-10-12
28ozzzzyyyyyozy922.1532017-10-11
29ozzzyyyyoozzyy921.9162017-10-14
30ozzzyyyyozzzy921.2592017-10-26
31ozzzzyyyyyozyzzzz921.0392017-11-03
32ozzyyozy920.8462017-10-10
33ozzyyozy918.0992017-10-10
34ozzzzyyyyzooozzozoz916.7802017-11-03
35ozzzyyyyozzyyyyyyy915.4232017-10-29
36ozzyyoz915.3202017-10-09
37ozzzzyyyy914.6622017-10-02
38ozzzyyyyyozzyy914.5822017-10-28
39Ozzzyy911.7442017-09-29
40ozzzyyyozzzyyyy907.6182017-10-29
41ozzyyyyyozzy906.6022017-10-28
42OZZYozzzyyyy905.8962017-09-28
43OzZyozzyyyyyyyyyy905.0842017-09-27
44Ozzzzzzzzyyyyyyyy901.9492017-09-22
45ozzy899.8452017-09-14
46ozzzzyyy899.1552017-09-16
47ozzzzzz896.8822017-09-09
48ozzzzzzzzzzy894.3452017-09-11
49ozzzzzzzzzzzzzzzzzz890.4792017-09-13
50ozzzzzzzzzy889.3332017-09-11